Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Saturday, March 19, 2016

27. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke dua puluh tujuh...27. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dari tahun 1722 hingga ke tahun 1911... Bahagian ke dua puluh tujuh...

Belanda Mengepung Riau

Pada sekitar tahun 1781 semasa Yang DiPertuan Muda Raja Haji memerintah Riau telah terjadi peperangan dengan Belanda seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Alkisah maka tersebut perkataan negeri Riau, iaitu masa Kerajaan Sultan Mahmud dan Yang DiPertuan Muda Raja Haji. Maka tiada berapa lamanya di dalam negeri Riau, maka paduka kekanda Yang DiPertuan Selangor, Sultan Salehuddin pun mangkatlah. Maka digantikan oleh Yang DiPertuan Muda Raja Haji akan paduka anakandanya Raja Ibrahim menjadi Yang DiPertuan Besar dan paduka anakanda baginda Raja Nala dijadikannya Yang DiPertuan Muda di dalam negeri Selangor adanya.

Syahadan kata sahibul hikayat adalah kira-kira delapan tahun Yang DiPertuan Muda Raja Haji memerintahkan Kerajaan negeri Riau dengan segala takluk daerahnya. Maka datanglah takdir Allah Taala yang amat kuasa serta melakukan kehendak-Nya atas hamba-hamba-Nya dengan hikmat-Nya serta memberitahu atas hamba-Nya akan kekejian dunia yang tiada kekal dan nikmatnya yang tiada tentu, padahal berpindah-pindah daripada satu hal kepada satu hal keadaannya, supaya segala hamba-Nya jangan mengasihi dunia ini dan hendaklah kasihkan negeri akhirat.

Syahadan adalah permulaan sebab rosak negeri Riau itu maka iaitu atas dua kaul. Sebermula adalah kaul yang pertama yang dapat di dalam sejarah Selangor sebab yang lahirnya aku periksa. Iaitu adalah Yang DiPertuan Muda Raja Haji itu ada perjanjian konon dengan Kompeni Holanda, musuh Holanda musuh Raja Haji. Adapun jika ada pekerjaan tangkap menangkap rampas merampas musuhnya itu ada bahagian di dalam itu antara keduanya. Kemudian datanglah satu kapal musuh Holanda itu (kapal Kompeni Inggris bernama Betsy) masuk ke dalam Riau berlabuh di Pulau Bayan. Maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun memberitahu ke Melaka. Maka datanglah satu kapal dari Melaka diperanginyalah kapal musuh itu oleh Holanda. Maka diambilnya kapal itu dengan segala muatannya dibawanya ke Melaka. Maka apabila sampai ke Melaka jadilah kapal itu hukum rampasan kepada Holanda jalan seperti adat permusuhan. Maka tiba-tiba tiada Raja haji itu mendapat bahagian di situ konon.

Maka Raja Haji pun pergilah ke Melaka melalui Muar hendak memeriksa pekerjaan itu. Setibanya Raja Haji di Muar, Gubernur Melaka pun menyuruh satu orang kepercayaannya pergi ke Muar berbicara dengan Raja Haji. Maka Raja Haji pun berkhabar kepada wakil itu, yang kapal itu ia memberitahu ke Melaka dan lagi diambil didalam pelabuhan kita, di negeri Riau, sekarang mana bahagian kita disitu? Maka dakwa Raja Haji itu tiadalah wakil Gubernur Melaka itu menerimanya, jadi bersalah-salahan fahamlah.

Syahadan apabila Gubernur Melaka tiada menerima seperti maksud Raja haji itu, maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun memulangkan surat-surat perjanjian itu. Kemudian ia berangkat balik ke Riau. Syahadan Gebernur Melaka apabila Raja Haji memulangkan surat perjanjian itu maka marahlah ia, maka musyawarahlah dengan raja lautnya yang bernama Piter Jakub Pemberem, kata suatu kaul orang-orang besar Holanda, namanya Tuan Abo. Maka di dalam tengah-tengah bicara itu, banyaklah fitnah-fitnah disampaikan orang-orang yang khianat mengatakan Yang DiPertuan Muda Raja Haji hendak memukul  negeri Melaka serta telah siap segala kelengkapannya. Maka berkatalah Gebernur Melaka itu kepada Jakub Pemberam itu, “Raja Haji mau memukul negeri Melaka, iaitu kita pergi pukul dahulu”. Maka pergilah kelengkapan Holanda itu dengan beberapa buah kapal perang menunggu Kuala Riau tiada diberinya perahu-perahu dagang masuk.

Setelah itu marahlah Raja Haji itu, dikeluarkannya dengan beberapa penjajabnya. Maka lalu berperang besar legum-legam bunyi meriam hingga petang baharu berhenti. Apabila malam undurlah kapal-kapal itu ke laut. Maka pada ketika siang berperang pula gegak-gempita bunyi meriam antara kedua pihak itu. Maka beberapa bulan tiada juga berketewasan.

Syahadan maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun menyuruh membuat kubu di Tanjung Pinang dan Teluk Kerinting dan di Pulau Penyengat dan segala penjajab yang besar-besar berkeliaranlah sepanjang laut itu. Ada kira-kira tengah dua ratus (150) buah kecil-besar ada yang ke sebelah Tanjung Uban, ada yang ke belakang Riau memasukkan perahu-perahu dagang yang datang dari Siam membawa beras dan lain-lainnya. Syahadan kata sahibul hikayat adalah yang memerintahkan perang itu Yang DiPertuan Muda Raja Haji sendiri, adalah ia bersampan bidar. Adalah ia pergi memeriksa segala kelengkapannya apa-apa yang kurang daripada satu penjajab kepada satu penjajab pada ketika tengah orang-orang berperang didalam peluru yang sabung menyabung itu.

Kemudian ada pula satu kapal Holanda mara ke darat sebelah pihak Pulau Los maka angin lemah di keluari oleh penjajab enam tujuh buah. Maka lalulah berperang azamatlah bunyinya. Maka seketika berperang itu hampir tewas dan kapal itu hampir-hampir dapat. Syahadan adalah yang pergi memeranginya itu satu panglima namanya Encik Kubu, seketika berperang itu terbakarlah beranda keci itu. Maka sudah banyaklah orang-orangnya turun ke keci nya hendak undur ke laut. Maka angin pun keras turun, maka datanglah kapal bantu dari laut maka lepaslah keci itu ke laut. Maka hari pun malamlah lalu berhenti perang. Maka apabila hari siang berperanglah pula, demikianlah halnya sehari-hari.

Syahadan kata sahibul hikayat ada kira-kira sebelas bulan lamanya berperang itu maka berbicaralah pula antara kedua pihak.

Kata satu kaul orang besar-besar Holanda namanya Tuan Abo hendak berbicara muafakat berhenti perang mencari bicara-bicara yang baik serta hendak memasukkan satu kapal perang yang besar ke dalam Sungai Riau. Maka Raja Haji pun melaranglah, jikalau hendak bicara atau muafakat jangan di masukkan kapal yang besar-besar itu kedalam Riau. Jawab Holanda, “Tidak mengapa, tidak kita membuat satu apa di dalam bicara ini”. Maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun melarang juga. Maka kapal itupun keras juga hendak masuk. Maka lalulah berperang semula dengan kubu yang di Teluk Kerinting itu. Maka azamatlah bunyinya meriam kapal itu. Maka seketika berperang itu maka kubu Teluk Kerinting pun hendak tewas sebab ubat bedilnya habis. Maka menyuruhlah Yang DiPertuan Muda itu mengantarkan ubat bedil itu. Adalah yang mengantarkan ubat bedil itu Syahbandar Bopeng, adalah yang mengayuhkannya satu anak baik-baik nama nya Encik Kalak. Maka sampan itu pun dibedil oleh kapal dari laut dengan peluru penaburnya, maka sampan itu pun tengelam. Maka lepaslah satu tong ubat bedil itu di pikul oleh orang sampan itu naik ke darat kepada kubu Teluk Kerinting, Maka dapatlah empat lima kali tembak, maka dengan takdir Allah Taala, kapal itupun terbakar, meletup berterbangan geledak kapal itu ke udara dan segala orang orangnya pun habislah mati diterbangkan oleh ubat bedil yang meletup itu. Syahadan adalah pada satu kaul, orangnya ada delapan ratus yang mati dan ada satu Komesarisnya (Arnoldus Lemker) yang mati bersama-sama kapal itu. Adalah nama kapal itu “Malak Saur Far” (Malakka’s Welvaren), demikianlah yang didapat daripada perkataan orang tua-tua Holanda yang di Melaka. Syahadan apabila sudah terbakar kapal besar itu maka berhentilah perang sama-sama diam, sungguh diam di dalam bicara kedua pihak”

Meletup nya kapal perang besar Belanda Malakka’s Welvaren di Selat Riau ialah pada 6 haribulan Januari tahun 1784. Pehik Belanda dikatakan telah menghantar sejumlah 30 buah kapal perangnya termasuk kapal perang yang besar meletup itu, yang didatangkan daripada Betawi bersama sejumlah 2,104 askar-askarnya sejak awal tahun 1782, untuk peperangan selama hampir 2 tahun itu.

(bersambung ke bahagian ke dua puluh lapan...)


Saturday, March 12, 2016

26. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Bahagian ke dua puluh enam...

26. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dari tahun 1722 hingga ke tahun 1911... Bahagian ke dua puluh enam...

Raja Haji Menjadi Yang DiPertuan Muda Riau


Pada tahun 1777 Yang DiPertuan Muda Daeng Kemboja telah mangkat di Riau sewaktu Raja Haji Engku Kelana berada di Pontianak di Kalimantan seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Alkisah maka tersebutlah perkataan baginda Sultan Mahmud di dalam negeri Riau. Maka apabila telah mangkat paduka ayahanda Yang DiPertuan Muda Daeng Kemboja, iaitu Marhum Janggut maka duduklah baginda itu dengan kemasygulan. Adapun putera-putera Marhum Janggut ada juga semuanya, maka baginda pun duduklah ternanti-nanti akan suruhan yang pergi ke Pontianak itu, belum juga lagi datang. Maka baginda pun selalu jugalah menyuruh rakyat rakyat melihat ke belakang Riau barangkali ada tampak akan angkatan Raja Haji.

Syahadan di dalam hal yang demikian itu, maka suruhan dari Pahang pun datanglah membawa surat dari Datuk Bendahara mengatakan hal Raja Haji ada di dalam Pahang sudah dilantik di Pahang oleh Datuk Bendahara (Tun Abdul Majid Ibni Bendahara Tun Abbas). Setelah baginda mendengarkan paduka ayahanda Raja Haji telah berada di Pahang itu maka lalu baginda itu berangkat ke Pahang. Maka tiada berapa lamanya maka sampailah ke Kuala Pahang. Maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji serta Datuk Bendahara pun menyambutlah akan baginda itu. Maka duduklah baginda itu serta paduka ayahanda Raja Haji serta Datuk Bendahara Pahang betapa adat Raja besar-besar berhimpun.

Syahadan tiada berapa lamanya baginda Sultan Mahmud serta paduka ayahanda Yang DiPertuan Muda Raja Haji berangkatlah balik ke Riau. Syahadan apabila tiba ke Riau maka Yang DiPertuan Muda Raja Haji pun membuat istana di Pulau Malim Dewa serta dengan kotanya yang indah-indah yang bertatah dengan pinggan dan piring sangatlah indah perbuatannya, dan satu pula balai dindingnya cermin. Adalah tiang balai itu bersalut dengan kaki pahar tembaga dan kota itu sebelah atasnya berkisi-kisikan bocong. Adapun kota itu apabila kena matahari menancar-mancar cahayanya. Kemudian memperbuat pula satu istana lagi di Sungai Galang Besar sangat juga indah-indah perbuatannya, iaitu istana paduka anakanda baginda itu Sultan Mahmud. Dan perhiasan istana Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda itu daripada emas dan perak jua, dan seperti talam dan ceper kebanyakan diperbuat di negeri China, dan seperti tepak dan balang air mawar daripada emas dan perak diperbuat di negeri Benila (Manila) yang berkarang dan bertahtakan intan dan yang berserodi. Dan adapun pinggan mangkuk dan cawan kahwa dan teh kebanyakan diperbuat di negeri China serta tersurat dengan air emas pada pantat cawan itu tersebut Pulau Malim Dewa. Adalah cawan itu hingga sampai kepada anak cucunya, iaitu sah dengan nyatanya.

Syahadan kata sahibul hikayat adalah pada masa Yang DiPertuan Muda Raja Haji ini mangkin ramai Riau, serta dengan makmurnya serta banyaklah orang-orang negeri Riau kaya-kaya. Syahadan baginda Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda pun banyaklah mendapat hasil-hasil dan cukai-cukai. Syahadan segala penjajab perang pun beraturlah di pelabuhan serta cukup ubat pelurunya serta panglima-panglimanya, tiga puluh turun, tiga puluh naik ke darat. Syahadan demikianlah di dalam beberapa tahun bersuka-sukaan kerana negeri aman lagi makmur, dan segala makan-makanan pun murah dan segala orang-orang dagang pun banyaklah dapat untung kerana terlalu ramai orang-orangnya.

Syahadan di dalam hal itu maka kebanyakan suku-suku Melayu tiada menerima syukur hingga menaruh dendam juga didalam hatinya akan Raja-Raja Bugis, dengan beberapa jenis perbuatan dan kelakuan hendak mencarik kan juga nama Yang DiPertuan Muda serta Bugis-Bugis biar mendapat nama busuk sehingga keluarlah Raja Indera Bungsu itu anak beranak adik beradik ke Trengganu, sebab kecil hati akan Raja-Raja Bugis konon. Katanya, “Kaya seorang, mewah seorang”.

Di dalam hal itu berjalan pula fitnah daripada Yang DiPertuan Trengganu dengan Raja Indera Bungsu dan Bendahara Pahang. Tiap-tiap tahun berkirim surat kepada Holanda ke Melaka dan ke Betawi dan kepada Inggeris ke Benggal dan ke Madras dan ke Silung. Adalah kehendaknya minta tolong pukulkan Riau juga minta ambilkan baginda Sultan Mahmud di bawah tapak kaki Bugis, itulah jadi perbahasan suku-suku sebelah Melayu. Syahadan adalah yang aku dapat ini, iaitu tersebut di dalam sejarah karangan Engku Busu Dungun – Trengganu. Ialah Raja Melayu yang dapat rahsia antara kedua pihak, demikianlah adanya.


Alkisah maka tersebut perkataan Yang DiPertuan Raja Ismail di Tanah Putih. Maka baginda pun membuatlah akan perahu kakap di dalam hutan itu dikerahnya segala orang-orang Tanah Putih itu padahal seorang pun tiada tahu. Kemudian lama-lama tahulah orang-orang Siak, maka datanglah kepada baginda. Maka ditahan oleh baginda, maka tiadalah berani orang-orang Siak itu datang dan tiada berani berkhabar-khabar.

Syahadan kemudian baginda pun menerima satu Tuan Syed bangsa Sakkaf diperbuatnya menantu, dinikahkannya dengan puterinya bernama Tengku Kamariah. Maka Tuan Syed itupun digelar Tuan Besar, maka musyawarahlah baginda itu dengan Tuan Besar itu, maka ia pun bersiaplah perahu kakap ada dua belas buah dan penjajab yang besarnya ada empat buah. Maka apabila telah siap maka baginda pun masuk ke Siak. Maka terkejutlah Yang DiPertuan Muhammad Ali, maka menyuruhlah ia Panglima Hasan mengatur akan kelengkapannya. Maka Panglima Hasan pun mengerjakanlah akan titah itu. Kemudian Panglima Hasan pun menyuruh mengisi meriam.

Maka berperanglah keduanya itu dengan azamatlah bunyi nya. Maka seketika berperang itu banyaklah rosak kepengkapan Panglima Hasan. Maka Panglima Hasan pun merapat dan Raja Ismail merapatkan juga akan kenaikannya. Maka lalulah berbedil-bedilan pemburasnya. Maka Raja Ismail pun menyuruh kerumunkan perahu Panglima Hasan. Maka dinaikkan oleh panglima-panglima Raja Ismail akan perahu Panglima Hasan itu. Maka lalulah beramuk-amuk di dalam perahu Panglima Hasan itu. Maka Panglima Hasan pun mengamuklah maka matilah ia dikerumuni oleh panglima-panglima Tanah Putih itu.

Syahadan setelah kelengkapan Siak itu melihat Panglima Hasan itu sudah mati, maka pecahlah perangnya, undurlah ia berterjunan naik ke darat tinggalkan perahunya. Maka Raja Ismail pun menyuruh naik orang-orangnya mengamuk dan membakar. Syahadan adapun Yang DiPertuan Muhammad Ali dilarikan orang-orang tuanya masuk Sungai Mampura. Syahadan segala Raja-Raja perempuan pun berjerit-jeritlah. Maka isteri Yang DiPertuan Muhammad Ali bernama Tengku Ambung saudara Raja Ismail pun turunlah ke jembatan itu serta Raja-Raja perempuan mendapatkan Raja Ismail. Setelah Raja Ismail melihat kekanda adinda sekelian turun itu, maka ia pun segera mendapatkan sambil bertangis-tangisan. Maka negeri Siak pun dapatlah semula dengan Raja Ismail.

Syahadan Yang DiPertuan Raja Ismail pun bertitahlah kepada kekanda adinda sekelian, “Mengapa abang Muhammad Ali lari? Bukannya saya hendak membunuh dia”. Kemudian Yang DiPertuan Raja Ismail pun menyuruh mengambil Yang DiPertuan Muhammad Ali ke Patapahan. Maka apabila sampai suruhan itu maka ia pun berdatang sembah kepada Yang DiPertuan Muhammad Ali sembahnya, “ Paduka adinda Yang DiPertuan Besar Raja Ismail menyilakan tuanku ilir ke Siak juga”. Maka titah Yang DiPertuan Muhammad Ali, “Jika datang Raja Ngah atau Ambung mengambil aku kemari, beranilah aku ilir”. Maka suruhan itupun kembali mempersembahkan kepada Yang DiPertuan Raja Ismail akan perkataan Yang DiPertuan Muhammad Ali itu. Maka baginda pun menyuruhkan akan kekanda baginda Tengku Ambung itu pergi mengambil suaminya Yang DiPertuan Muhammad Ali itu. Maka datnglah Yang DiPertuan Muhammad Ali itu.

Maka apabila berjumpa Yang DiPertuan Muhammad Ali itu dengan Yang DiPertuan Raja Ismail maka sembah Tengku Ambung. “Inilah kekanda itu, apa-apa titahlah”. Maka titah Yang DiPertuan Raja Ismail, “Jika abang Ambung hendak balik dengan abang Muhammad Ali saya balikkanlah”. Maka jawab Tengku Ambung, “Jikalau abang Muhammad Ali itu menjadi Yang DiPertuan Muda lagi, maulah abang Ambung balik dengan dia”. Maka Yang DiPertuan Raja Ismail pun menyuruh bersumpah tiada hendak berniat khianat lagi. Maka bersumpahlah Yang DiPertuan Muhammad Ali itu. Maka lalu dibalikkannya laki isteri itu.

Syahadan kata sahibul hikayat maka tiada beberapa lamanya maka sampailah peredaran dunia, maka geringlah Raja Ismail Yang DiPertuan Besar itu dengan gering sangat. Maka berhimpunlah segala orang besar-besarnya kedalam. Maka baginda pun tahulah akan bilangan ajalnya maka lalu ia mengumpulkan saudara-saudaranya serta Yang DiPertuan Muda Muhammad Ali dan orang besar-besar sekelian. Maka berpesanlah ia akan gantinya, iaitu anaknya yang bernama Raja Yahya. Maka apabila habis ia berpesan itu, maka baginda pun mangkatlah. Maka dikerjakanlah oleh Yang DiPertuan Muda Muhammad Ali serta segala saudaranya betapa adat istiadat Raja-Raja mangkat. Maka dimakamkan di Mampura, maka dipanggil oranglah ia itu Marhum Mangkat di Balai.

Syahadan adalah yang menggantikan Kerajaannya puteranya yang bernama Raja Yahya, maka bergelar Sultan Yahya Syah Kerajaan di dalam negeri Siak. Adapun Tengku Abdullah menjadi Raja di Kampar bergelar Tengku Besar Kampar. Syahadan adalah anak Raja Alam al-Marhum dengan Daeng Khadijah, bernama Tengku Badariah, bersuamikan Syed Othman, mendapat anak beberapa orang. Pertama Syed Ali, kedua Syed Abdul Rahman. Syahadan akhirnya kelak ialah mengambil Kerajaan Sultan Yahya itu, lagi akan datang kisahnya di belakang ini”.

(bersambung ke bahagian ke dua puluh tujuh...)

Saturday, March 5, 2016

25. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke dua puluh lima...25. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dari tahun 1722 hingga ke tahun 1911... Bahagian ke dua puluh lima...

Raja Haji Pergi Ke Pontianak

Pada sekitar tahun 1777 telah terjadi peperangan diantara Pangeran Syarif Abdul Rahman dari negeri Pontianak dengan negeri Sanggau di Kalimantan seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Alkisah maka tersebutlah perkataan Pangeran Syarif Abdul Rahman Bin Saiyid Al-Syarif Husain Al-Qadri. Syahadan adalah Pangeran Syarif Abdul Rahman itu bondanya orang Matan. Adapun ia mendapat gelaran Pangeran  itu didalam negeri Banjar tatkala ia beristerikan anak saudara Sultan Banjar yang bernama Ratu Syahar Banun. Syahadan adapun Pangeran Syarif Abdul Rahman itu sudah memang ia beristerikan puteri Opu Daeng Menambun yang bergelar Pangeran Emas Seri Negara. Adalah puterinya yang jadi isteri Pangeran Syarif Abdul Rahman itu bernama Utin Candera Midi.

Sebermula kata sahibul hikayat ada pada satu masa Pangeran Syarif Abdul Rahman pergi ke negeri Sanggau maka hendak mudik melakukan perniagaannya. Maka ditahan oleh Panembahan Sanggau tiada diberinya mudik ke Sangkadau. Maka Pangeran Syarif Abdul Rahman keras juga hendak mudik, maka jadilah perbantahan dengan Panembahan Sanggau itu. Maka dibedilnya perahu-perahu Pangeran Syarif Abdul Rahman. Maka Pangeran Syarif Abdul Rahman pun membalas pula. Maka menjadi perang besarlah berbedil-bedilan dengan meriam dan lela azamatlah bunyinya serta sorak tempiknya. Syahadan adalah kelengkapan Pangeran Syarif Abdul Rahman besar kecil ada empat puluh buah. Maka kira-kira tujuh hari perang itu maka tewaslah Pangeran Syarif Abdul Rahman lalu undur balik ke Pontianak maka membuatlah perahu besar. Maka kira-kira lapan bulan bersiap-siap itu, maka Pangeran Syarif Abdul Rahman minta bantu ke Riau.

Syahadan apabila Raja Haji Engku Kelana mendengar khabar surat dari Pontianak itu, maka ia pun bersiaplah didalam negeri Selangor akan kelengkapan perangnya. Maka apabila sudah mustaid maka belayarlah ia dari Selangor. Tiada berapa hari sampailah ia ke negeri Muntuk. Maka gemparlah negeri Pelembang mengatakan Raja Haji Engku Kelana ada di Muntuk. Maka khuatirlah Sultan Pelembang yang amat sangat kalau-kalau ia masuk ke Pelembang. Maka musyawarahlah Sultan Pelembang itu dengan segala menteri-menteri, “Baik kita periksa dahulu, jangan kita menyangka-nyangka yang tiada baik dahulu”.

Syahadan maka Sultan Pelembang pun menyuruh satu menterinya memeriksa Raja Haji. Maka jawab Raja Haji, “Kita ini hendak pergi ke Mempawah ziarah ke makam Tuan Besar Mempawah serta hendak ke Pontianak”. Syahadan setelah suruhan Sultan Pelembang mendengar titah Raja Haji itu maka ia pun balik mempersembahkan kepada Sultannya. Maka menyuruh pula Sultan Pelembang satu kerangkanya (usungan-nya) membawa wang dan harta serta makan-makanan pada angkatan kelengkapan Raja Haji itu. Maka Raja Haji pun bertitah kepada suruhan itu katanya, “Kita kirim salam takzim kepada saudara kita Sultan Pelembang itu dan kita berterima kasih kepadanya yang amat banyak, tiadalah kita masuk kedalam Pelembang lagi, kerana kita hendak segera berlayar sekadarkan singgah mengambil air dan kayu jua di Muntuk ini, janganlah saudara kita kecil-kecil hati akan kita”. Syahadan setelah suruhan itu mendengar perkataan Raja Haji itu maka ia pun bermohonlah masuk ke Pelembang. Maka lalu dipersembahkannya kepada Sultan segala pesan-pesan Raja Haji itu. Maka Sultan Pelembang pun terlalu sukanya mendengar segala pesan-pesan  Raja Haji Engku Kelana itu.

Syahadan maka apabila Raja Haji telah menerima pemberian dari Sultan Pelembang itu serta telah bermuat air dan kayu, maka ia pun belayarlah ke Mempawah. Maka apabila tiba ke Mempawah maka disambutlah oleh Pangeran Adi Wijawa, iaitu Gusti Jameril putera paduka ayahanda baginda Opu Daeng Menambun, bersama-samalah bersalam-salaman dan bertangis-tangisan sebab baharu berjumpa-jumpaan dengan sanak saudaranya. Maka Raja Haji pun berangkatlah ziarah kepada makam Tuan Besar Mempawah. Kemudian maka diperjamulah oleh paduka kekanda baginda itu Panembahan betapa adat Raja-Raja baharu bertemu saudara bersaudara.

Kemudian apabila sudah berjumpa-jumpaan itu, maka Raja Haji pun bermohonlah hendak ke Pontianak hendak berjumpa paduka kekanda Utin Candera Midi, iaitu puteri Opu Daeng Menambun yang menjadi isteri Pangeran Syarif Abdul Rahman. Maka berangkatlah Raja Haji itu ke Pontianak. Maka apabila tiba ke Pontianak, dipermuliakanlah oleh Pangeran Syarif Abdul Rahman serta diperjumpakannya dengan isterinya Utin Candera Midi. Maka apabila berjumpa keduanya maka bertangis-tangisan sebab baharu berjumpa dengan sanak saudara yang jauh-jauh.

Kemudian maka diberilah oleh Pangeran Syarif Abdul Rahman itu akan Raja Haji itu sebuah istana. Maka naiklah Raja Haji itu ke istana itu serta membawa anak gundiknya serta dengan joget tandaknya. Maka berkasih-kasihlah Pangeran Syarif Abdul Rahman dengan Raja Haji itu seperti orang bersaudara betul, serta tiadalah kalinya Pangeran Syarif Abdul Rahman itu pergi berangkat ke istana Raja Haji laki isteri bermain-main joget Jambi. Maka sangatlah suka nya Utin Candera Midi itu akan permainan paduka adinda baginda itu kerana tiada ada di dalam Mempawah dan Pontianak joget yang demikian itu, hanyalah joget Jawa sahaja yang ada. Demikian lagi Raja Haji pun demikian tiada juga kalinya tiap-tiap hari berjumpa dengan Pangeran Syarif Abdul Rahman itu bergurau bersenda bersuka-sukaan.

Syahadan kata sahibul hikayat maka tiada berapa lamanya, maka Pangeran Syarif Abdul Rahman pun berkhabar kepada Raja Haji hal-ehwal bergaduh dengan Panembahan Sanggau itu. “Sudah lebih delapan bulan orang Pontianak tiada boleh berniaga ke Sengkadau lagi. Adapun sebab berhenti perang sebab lagi bersiap-siap berbuat kelengkapan perang kerana dahulu dicuba berperang maka tewaslah saya sebab kelengkapan tiada dengan sepertinya, lagi pula orang-orang saya pun tiada yang bersungguh mau bersusah-susah itu”. Syahadan apabila Raja Haji mendengar khabar  Pangeran Syarif Abdul Rahman itu maka jawabnya, “Apalah lagi kita panjang-panjangkan lagi, marilah kita langgar semula”.

Setelah Pangeran Syarif Abdul Rahman mendengar kata Raja Haji itu maka lalu berkerah menyiapkan segala kelengkapannya dan Raja Haji bersiap juga segala kelengkapan yang dibawanya dari Riau itu. Maka apabila sudah mustaid maka Pangeran Syarif Abdul Rahman serta Raja Haji pun mudiklah ke negeri  Sanggau itu dengan dua buah kapal dan satu keci dan dua puluh delapan buah penjajab. Maka apabila sampai di Tayan maka orang orang Sanggau pun sudah sedia menanti angkatan yang datang itu. Maka Raja Haji pun menyuruh langgar kubu Tayan itu kepada orang-orang Riau dan orang-orang Pontianak. Maka berperanglah kira-kira dua hari lalu disuruhnya amuk kubu-kubu itu. Maka diamuklah oleh Bugis ada dua hari kubu Tayan pun alahlah, sebab banyak panglima-panglimanya mati. Maka bertaburanlah orang-orang Sanggau itu membawa dirinya ke sana ke mari.

Syahadan maka Raja Haji memudikkan segala kelengkapannya masuk ke dalam Sanggau itu. Maka apabila sampai di Kayu Tunau berjumpa pula dengan satu kubu yang besar serta beberapa banyak orang-orangnya. Maka berhentilah angkatan itu disitu bermusyawarah. Maka Raja Haji pun mengaturlah ikatan perang itu dengan ditentukannya yang akan jadi panglima kanan dan kiri serta mengaturkan melanggar perangnya serta semboyannya yang didalam perangnya itu. Setelah teguhlah ikatan perangnya itu, maka dua puluh enam haribulan Muharram sanat 1192 (23 Febuari 1778) maka memulailah perang.

Maka berperanglah segala kelengkapan itu melanggar kubu orang Sanggau itu. Maka berbedil-bedilanlah antara kedua pihak dengan meriam dan lela rentakanya gemuruhlah bunyi bahananya. Maka tiada juga berketewasan sebelah menyebelah. Syahadan rapatlah segala penjajab-penjajab itu kepada kubunya maka naiklah segala Bugis-Bugis mengamuk kubu-kubu itu. Maka beramuklah didalam kubu itu berbedilkan senapang dan pemburasnya dan bertikamkan lembingnya dan bertitikkan kelawang pedangnya dan bertikamkan kerisnya, berkejar-kejaran dan berhambat-hambatan ke sana ke mari. Maka seketika lagi tewaslah orang-orang Sanggau itu. Maka pecahlah perangnya bertaburanlah larinya kerana panglima-panglimanya banyak mati. Maka dapatlah kubu itu oleh Bugis. Maka alahlah negeri Sanggau itu pada sebelas haribulan Safar sanat 1192 (10 March 1778).

Syahadan maka kedua Raja itupun mudiklah ke negeri Sanggau tempat Kerajaannya, maka berhentilah kira-kira dua belas hari. Kemudian Raja berdua itu pun hilirlah, maka berhenti di Pulau Simpang Labai. Maka Raja Haji membuatlah satu benteng di Pulau Labai itu serta ditaruhnya enam meriam serta diberinya nama pulau itu Jam Jambu Basrah. Setelah itu maka kedua Raja itupun berbaliklah ke Pontianak dengan segala kelengkapannya itu. Maka tetaplah segala Raja-Raja itu di Pontianak bersuka-sukaan makan minum saudara bersaudara ipar beripar serta segala menterinya.

Syahadan kata sahibul hikayat maka tiada berapa lamanya, maka Raja Haji pun muafakat dengan segala orang tua-tua yang didalam Pontianak hendak mengangkat Pangeran Syarif Abdul Rahman menjadi Sultan didalam negeri Pontianak. Maka sembah segala orang tua-tua itu, “Mana-mana sahaja titah duli tuanku”.

Syahadan setalah Raja Haji muafakat itu maka Raja Haji pun memulai bekerja serta menyediakan alat perkakas Raja berlantik dan bertabal sebagaimana aturan adat istiadat pihak sebelah Johor, demikianlah diperbuatnya melainkan bertambah sahaja adatnya Bugis seperti mengaruk-aruk, iaitu adat Bugis. Setelah mustaid sekelian alat perkakas bertabal itu, maka pada ketika hari yang baik, maka Raja Haji pun mengumpulkan segala orang besar-besar dan Raja-Raja dan orang-orang negeri berkumpullah segala Raja-Raja itu. Maka Raja Haji pun memakailah dan memakaikan Pangeran Syarif Abdul Rahman itu dengan pakaian berlantik. Setelah selesailah daripada itu, maka baharulah diturunkan ke balairung serta dengan jawatan seperti pedang dan keris panjang dan puan dan kipas dan ketur dan lain-lainnya, serta perempuan membawa kain dukungnya enam belas orang, dan membawa dian berkelopak pun enam belas juga. Kemudian baharulah dinaikkan Pangeran Syarif Abdul Rahman itu di atas singgahsana Kerajaan, kemudian berdirilah dua orang bentara pada kanan kirinya memegang tongkat berkepala emas.

Syahadan apabila selesai bersaf-saf dan beratur segala jawatan itu maka berdirilah Raja Haji dihadapan singgahsana Kerajaan serta menghunus halamangnya berteriaklah ia dengan nyaring suaranya dengan katanya, “Barang tahu kiranya segala Raja-Raja dan orang-orang besar bahawa sesunggunya kami mengangkat akan Pangeran Syarif Abdul Rahman ini menjadi Raja di dalam negeri Pontianak dengan segala takluk daerahnya. Adalah bergelar Sultan Syarif Abdul Rahman Nur Alam Karar dan tetap di atas Kerajaannya di dalam negeri ini turun atas anak cucunya”. Syahadan maka menjawablah segala orang-orang itu, “Daulat, bertambah-tambah daulat”. Kemudian baharu dipukulkan nobat. Maka sekelian orang-orang pun menjunjung dulilah.

Syahadan apabila selesailah daripada pekerjaan lantik berlantik itu, maka Raja Haji pun membuatkan satu kota perdalamannya. Adapun kayu itu, iaitu kayu Kota Sanggau yang di pindahkannya ke Pontianak. Kemudian diaturkannya segala orang besar-besarnya dengan gelarannya dan pangkatnya dan pekerjaannya dan diaturkannya pula adat didalam istana dan balai. Maka sekelian adat-adat itu seperti adat negeri Riau jua adanya.

Syahadan kata ahli’l-tawarikh adalah kira-kira enam belas bulan Raja Haji itu di dalam Pontianak dengan bersuka-sukaan dengan Sultan Syarif Abdul Rahman dua laki isteri dengan permainan tiap-tiap hari.

Syahadan maka tiba-tiba datanglah suruhan dari Riau menyilakan Raja Haji balik ke Riau kerana Yang DiPertuan Muda Daeng Kembuja gering sangat. Syahadan setelah Raja Haji mendengar khabar suruhan itu maka ia pun meminta dirilah kepada Sultan Syarif Abdul Rahman laki isteri hendak balik ke Riau. Maka Sultan Syarif Abdul Rahman laki isteri pun berkemaslah menyiapkan perbekalan paduka adinda itu. Syahadan didalam hal itu datanglah pula sekali lagi suruhan dari Riau mengatakan paduka kekanda baginda Yang DiPertuan Muda Daeng Kembuja telah mangkat. Apabila Raja Haji dan Sultan Syarif Abdul Rahman laki isteri mendengar surat dari Riau itu maka ketiganya pun menangislah yang amat sangat. Maka Sultan Syarif Abdul Rahman pun mengumpulkan segala tuan saiyid dan haji-haji dan lebai-lebai berkumpul ke dalam, tahlil dan membaca Quran dihadiahkan pahalanya kepada roh almarhum paduka kekanda baginda itu Yang DiPertuan Muda Daeng Kembuja dan beberapa pula ia mengeluarkan sedekah dan kenduri betapa adat orang kematian sanak saudaranya adanya.

Suahadan adapun Raja Haji maka bersiaplah ia akan berlayar. Maka apabila sampai waktunya maka berangkatlah Raja Haji keluar dari Pontianak. Maka Sultan Syarif Abdul Rahman laki isteri pun menghantar hingga ke kuala Pontianak.

Adapun Raja Haji lalulah belayar ke sebelah barat menuju negeri Riau. Maka apabila hampir dengan hutan Riau maka lalulah ia menuju negeri Pahang. Maka tiada berapa hari maka sampailah ke Kuala Pahang. Syahadan maka Datuk Bendahara Tun Abdul Majid pun keluarlah mengalu-ngalukan Raja Haji itu datang. Maka apabila berjumpa bersalam-salamanlah keduanya, maka lalu dibawa oleh Datuk Bendahara akan Raja Haji itu mudik ke negeri Pahang lalu diberinya istana sekali. Maka naiklah Raja Haji itu diam di darat sekeliannya.

Syahadan apabila tetaplah Raja Haji itu didalam negeri Pahang, maka Datuk Bendahara pun melantik Raja Haji itu betapa adat istiadat melantik Yang DiPertuan Muda. Maka menjadilah Raja Haji itu Yang DIPertuan Muda didalam negeri Riau dan Johor dengan segala takluk daerahnya sebab menerima pesaka paduka ayahandanya adanya”.

(bersambung ke bahagian ke dua puluh enam...)


Sunday, February 28, 2016

24. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke dua puluh empat...24. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dari tahun 1722 hingga ke tahun 1911... Bahagian ke dua puluh empat...

Raja Haji Menuntut Baki Hutang Daripada Kerajaan Kedah

Pada awal tahun 1770an Raja Haji Engku Kelana telah pergi ke Kedah untuk menuntut baki hutang Kerajaan Kedah kepada Raja Raja Bugis di Riau, seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Maka berangkatlah Raja Haji Engku Kelana ke Selangor berjumpa dengan paduka kekanda Yang DiPertuan Selangor. Maka musyawarahlah keduanya pada pekerjaan setia-setia Raja Kedah zaman orang tua-tua, hanyalah bunyinya yang tersebut didalam sejarah Selangor. “Patut menerima dan menuntut perjanjian menjadi perang itu, sebab negeri Kedah sudah makmur kerana perjanjian Opu Opu dahulu. Apabila makmur negeri Kedah, adalah belanja-belanja Opu-Opu melanggar Kedah dahulu patutlah hendak diganti. Serta ada pula perjanjian lain daripada itu, iaitu lima belas bahara (timbangan berat) wang. Maka sudah dibayar tiga bahara, tinggal lagi dua belas bahara, sudah berpuluh-puluh tahun tiada juga Raja Kedah menyempurnakan perjanjiannya itu, dan surat-suratnya pun ada baik kita tunjukkan kepada Raja Kedah itu”. Maka jawab Yang DiPertuan Selangor, “Jikalau begitu, baik kita pergi sendiri”. Maka jawab Raja Haji Engku Kelana, “Baiklah”.

Syahadan apabila selesailah muafakat itu maka Raja Haji berserta dengan Yang DiPertuan Selangor serta paduka adinda Raja Sa’ad dan Suliwatang pun belayarlah ke Kedah. Maka singgahlah Raja Haji Engku Kelana di Perak hendak berjumpa dengan Sultan Perak. Maka dipermuliakanlah oleh Sultan Perak serta diperjamunya makan minum.

(Pada masa inilah Sultan Perak, Sultan Mahmud Shah (Sultan Perak ke-16) menabalkan Raja Lumu, Raja Selangor itu menjadi Yang DiPertuan Besar Selangor dengan penuh adat istiadat penabalan serta bergelar Sultan Salehuddin Shah, Sultan Selangor yang pertama).

Maka tiada berapa hari diPerak, maka bermohonlah Raja Haji Engku Kelana kepada Sultan  Perak dan kepada paduka kekanda Sultan Salehuddin Selangor. Adapun Sultan Salehuddin Selangor tinggallah di Perak dahulu kerana belum tentu paduka adinda berperang.

Syahadan adapun Raja Haji berserta paduka adinda Raja Sa’ad dan Suliwatang, maka belayarlah ke Kedah. Maka apabila sampai ke Pangkor maka Raja Haji pun mendapat anak seorang laiki-laki dinamakannya Raja Jaafar, timang-timangannya Raja Laut. Syahadan kelengkapan Raja Haji berangkat ke Kedah itu dengan kapal dan keci dan enam puluh buah penjajab.

Syahadan adapun Yang DiPertuan Kedah tatkala ia mendengar khabar Raja Haji datang maka ia pun membuat kubu di Batangau serta diaturnya meriam serta diisinya, orang beribu ribu serta beberapa hulubalang panglimanya. Syahadan tiada berapa antaranya maka kelengkapan Raja Haji pun tibalah di Batangau serta dilihatnya di Batangau telah siap dengan kubunya. Maka Raja Haji pun tersenyum sambil berkata, “Hendak bergaduh rupa-rupa orang Kedah ini”.

Maka Raja Haji pun menyuruh Suliwatang mendapatkan Raja Kedah, menyatakan surat-surat perjanjian orang tua-tua dahulu, dipakaikah atau tidak? Maka Suliwatang pun berjumpalah Raja Kedah tengah dihadap oleh menteri-menterinya dan hulubalangnya, dan berserta dengan baris senapangnya, dan baris pedangnya serta lembingnya, kebanyakan pula pertikamannya orang-orang Keling dan Benggal. Maka Suliwatang pun memberikan surat-surat itu. Maka dibaca Yang DiPertuan Kedah.

Setelah habis dibacanya maka titahnya kepada Suliwatang, “Ini surat perjanjian orang tua-tua dahulu dan yang menerima janji tiada lagi. Dan yang saya menjadi Raja ini bukannya Bugis mengangkat saya, Bendahara, Temenggung saya sendiri mengangkat saya menjadi Raja. Saya kirim salam saja kepada Raja Haji, janganlah dipanjangkan lagi perkara ini”.

Maka Suliwatang pun memaklumkan kepada Raja Haji. Maka apabila Raja Haji mendengar perkataan Raja Kedah itu, merahlah mukanya seraya bersabda kepada Suliwatang, “Berperanglah kita, hari esok melanggar kubu di Batangau di hulu”. Maka sembah Suliwatang, “Tiadakah menanti paduka kekanda itu dahulu?”.  Maka jawab Raja Haji, “Apa yang dinantikan abang itu lagi?”. Kita menyuruh sahajalah memberitahu ke Perak kepada abang mengatakan yang kita sudah berperang”. Maka  sembah Suliwatang, “Baiklah”. Maka Suliwatang pun berkerahlah akan segala Indera Gurunya dan juak-juaknya, dan segala Bugis-Bugis yang banyak disuruhnya bersiap dan memakai pakaian perang serta menyiapkan meriam dan lela rentakanya dan terakul pemburasnya dan lembing kerisnya. Kemudian maka mengaruk lah ia segala Bugis-Bugis itu serta dengan kilung musungnya (menyanyi lagu perang). Syahadan setelah orang kubu Batangau melihat hal yang demikian itu, maka orang Kedah itupun bersiaplah dan mengisi segala meriamnya.

Syahadan apabila sampai keesokkan harinya, maka memulai perang Raja Haji dengan kubu Batangau itu berbedil-bedilan dengan meriam dan lela, gegak-gempitalah sebelah menyebelah serta sorak tempiknya. Maka tiada berketewasan jua kedua pihak. Maka apabila malam, berhenti. Maka apabila siang perperang pula. Ada kira-kira empat hari tiada juga berketewasan kerana negeri Kedah masa itu tengah makmur, cukup ubat pelurunya, beberapa kapal dan keci yang didalam sungai itu serta ramai orangnya.

Setelah Raja Haji melihat Yang DiPertuan Kedah telah kuat maka ia pun menyuruh Suliwatang serta Indera Gurunya dan panglima-panglimanya, “Jikalau demikian sebulan lagi tiada bertentuan alah menangnya. Jikalau begitu baik mengamuk semuanya ke darat”.

Maka berkemas sekeliannya. Maka apabila telah siap naiklah Suliwatang serta panglima-panglima Bugis lalu dilanggarnya kubu Batangau itu, diamuknya. Maka dikeluari oleh orang-orang Kedah dengan baris senapangnya. Maka lalulah berperang beramuk-amukan maka Bugis-Bugis pun merapat juga dengan terakulnya dan pemburasnya serta lembingnya. Maka lalu bertikam berkejar-kejaran berhambat-hambatan kesana kemari. Maka Nakhoda La Wolok pun menaiki kubu itu maka segala pertikaman Bugis pun naiklah bersama sama Nakhoda itu serta membedilkan pemburasnya.

Maka tatkala itu banyaklah mati orang-orang Kedah dan Temengung dan Laksamananya pun larilah membawa lukanya lalu ke Alor Setar namanya. Maka dikejar-kejar oleh Bugis. Maka beramuklah sepanjang jalan itu, maka titah Raja Haji, “Ikut masuk kedalam negeri sekali”. Maka Suliwatang pun berkerah menyuruh mara. Maka maralah segala Bugis-Bugis itu sambil membedilkan pemburasnya. Maka Suliwatang pun berkata, ”Pikul lela-lela itu! Bedil dengan lela-lela itu biar jauh sedikit makannya”.  Maka dipikul oranglah lela-lela itu dinaikkan diatas bahunya dua tiga, lalu dibedilnya kepada orang lari-lari itu. Sekali bedil dua tiga yang rebah. Maka kata Suliwatang, “Ini lela bagus benar patutlah dinamakan ‘Si Harung Darah’”.

Syahadan Bugis mengejar-mengejar itupun sampai ke Alor Setar. Maka lalu menyeberang ke pangkalan kapal. Kemudian lalu ke Kampung Tengku Bunga anak Engku Kelana Encik Unuk. Kemudian baharulah ilir ke kuala, maka lalu beramuk-amukan pula disitu berbunuh-bunuhan. Maka bunyi senapang pemburas seperti bunyi bertih didalam perang itu. Maka didalam tengah beramuk-amuk itu orang-orang Bugis pun sambil merebut-rebut membuka rantai yang merentang sungai itu, maka lalu terbuka. Maka segala penjajab-penjajab pun masuklah, ada setengah tinggal dikuala.

Syahadan adapun Yang DiPertuan Kedah apabila Raja Haji itu sudah masuk ke dalam negeri Kedah maka undurlah ia ke hulu Kedah, tetapi banyak juga anak Raja-Rajanya tinggal disitu, maka tiada diberi oleh Raja Haji cabulkan. Syahadan pada masa itu kapal Keling ada sebelas buah didalam pelabuhan Kedah maka dapatlah semuanya. Maka negeri Kedah pun alahlah.

Syahadan adapun orang yang memberitahu ke Perak kepada Sultan Salehuddin Selangor itu, maka apabila tiba dipersembahkannya lah surat itu. Maka Sultan Salehuddin Selangor pun segeralah berangkat ke Kedah. Maka serta tiba ke Kedah maka Kedah pun sudah alah. Maka Sultan Salehuddin Selangor pun berjumpalah dengan paduka adinda-adinda itu maka musyawarah dengan adinda-adinda sekelian serta anak Raja Raja Kedah, serta orang tuanya menyuruh menyilakan Yang DiPertuan Kedah itu balik ke negerinya, kerana pekerjaan sudah habis, tinggal lagi pula pekerjaan muafakat sahaja sama-sama Islam. Maka baliklah Yang DiPertuan Kedah itu ke dalam Kedah semula. Maka diserahkan oleh Raja Haji negeri Kedah itu semula kepada Yang DiPertuan Kedah serta dibuat perjanjian sebagaimana jalan orang bersaudara sahaja. Kemudian duduklah Raja Haji di dalam negeri Kedah makan minum bersuka-sukaan. Syahadan tiada berapa lamanya maka Raja Haji pun keluar dari Kedah bersama paduka kekanda serta Suliwatang, maka singgahlah ke Merbuk, serta paduka kekanda Sultan Salehuddin Selangor. Maka tiada berapa hari belayar pula balik ke Selangor sekeliannya. Maka tetaplah Raja Haji itu didalam negeri Selangor”.

(bersambung ke bahagian ke dua puluh lima...)